سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد کاظمی – کارشناسی ارشد ، گروه آبخیزداری ، دانشگاه هرمزگان
پیمان رضائی – استادیار ، گروه زمین شناسی ، دانشگاه هرمزگان
یداله مهدوی – کارشناسی ارشد ، گروه آبخیزداری ، دانشگاه هرمزگان
اسداله خورانی – استادیار ، گروه زمین شناسی ، دانشگاه هرمزگان

چکیده:

شناخت توان طبیعی یک سیستم اکولوژیک و پویا جهت مدیریت صحیح و جامع ضروری به نظر می رسد. استفاده از روش ها و مدل های جدید و نوین جهت برآورد پتانسیل های واقعی هر کاربری اجتناب ناپذیر است. در تعیین تناسب اراضی وجود نوع ، میزان و شدت محدودیت نشان دهنده درجات مختلف تناسب اراضی می باشد که در این مطالعه از توانمندی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی با استفاده از مطق بولین سعی بر ارزیابی و پهنه بندی تناسب اراضی شده است. در این راستا تولید و تلفیق لایه های مختلف اطلاعاتی که با استفاده از تکنیک ها و مدل های نوین تهیه شده اند ، از جمله فرسایش ، رواناب ، کاربری اراضی ، پوشش گیاهی ، شیب ، مدل رقومی ارتفاع ریال عمق خاک ، استخراج آمار بارش و محاسبه گردایات مربوطه و تهیه نقشه هم باران وضه آبخیز بهشت گمشده از جمله مراحل کار می باشند که طبق منطق بولین استاندارد سازی شده و از تلفیق آنها مناطق مناسب و نامناسب و دارای محدودیت شناخته شدند. نتایج نشان داد که ۸۱% از سطح حوضه دارای تناسب اراضی و ۱۹% دارای محدودیت تناسب برای کاربری های فعلی می باشند. ۵۹/۲۸% از سطح حوضه دارای شرایط (S4rdt) می باشد که نشان دهنده تناسب کم با محدودیت های توپوگرافی (رخنمون سنگی)، عمق خاک و شیب می باشد. ۱۰/۸۲% از سطح حوضه دارای شرایط (S4dtep) می باشد نشان دهنده تناسب کم با محدودیت های پتانسیل بالای سیل خیزی، فرسایش ، توپوگرافی ، عمق خاک و شیب می باشد. ۱۳/۰۶% از سطح حوضه دارای شرایط (S1) می باشد که کاملا مناسب بوده و دارای محدودیتی نیست و ۱۳/۹۱% از سطح حوزه دارای شرایط (S2d) می باشد مناسب ارزیابی می شود اما محدودیت عمق خاک دارد.