سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشته جهان آرا – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
فاطمه جاوید – عضو باشگاه پژوهشگران جوان
سیدمصطفی صادقی – استادیار دانشگاه آزادلاهیجان
مجید عاشوری – استادیار دانشگاه آزادلاهیجان

چکیده:

به منظور ارزیابی تلقیح سویه باکتری ریزوبیوم Rhizobium leguminosarum بربرخی خصوصیات کمی گیاه لوبیا ازمایشی درسال زراعی ۸۹ درشرایط اب و هوایی استان گیلان درشهرستان سیاهکل بصورت دیم انجام شد این آزمایش بصورت فاکتوریل با سطح پایه بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار به اجرا درآمد که فاکتورهای ازمایش شامل تلقیح و عدم تلقیح باکتری تثبیت کننده نیتروژن و ارقام لوبیا چیتی تلاش و خمین بودند نتایج واریانس اختلاف بسیارمعنی داری را بین تلقیح و عدم تلقیح بذر با سویه باکتری ریزوبیوم برای صفات عملکرد و تعدادغلاف رسیده نشان داد همچنین از نتایج تجزیه واریانس اثرمتقابل ترکیبات تیماری سویه باکتری ریزوبیوم ×ارقام لوبیا اختلافمعنی داری درسطح احتمال یک درصد برای صفت عملکرد واختلاف معنی دار درسطح احتمال پنج درصد برای صفت تعدادغلاف رسیده و ارتفاع مشاهده شد اما اختلاف معنی داری برای صفت طول غلاف مشاهده نشد.