سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نگار آدینه خراط – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
سیدامیر شمس نیا –
کریم حجازی جهرمی –
فایزه اجرایی –

چکیده:

منابع آبهای زیرزمینی، به عنوان اساسی ترین منبع جهت تامین تقاضای آبی، برای انواع مصارف شناخته می شود. در استانی مانند فارس، که جزو مناطق نیمه خشک کشور بوده و یکی از اصلی ترین قطب های کشاورزی به شمار می آید، ارزیابی این منابع، از نظر کمی و کیفی، جهت بهره وری بهتر، به عنوان یک ضرورت به حساب می آید. نیاز به برداشت آب از این ذخایر از یک سو، و محدودیت نسبی آنها از سوی دیگر، و همچنین، وجود املاح و نمک در آنها، اهمیت بررسی این ذخایر را نشان می دهد. از این رو، در پژوهش حاضر، آبهای زیرزمینی دشتهای مرکزی استان فارس، در بین سالهای آماری ۸۴-۸۳ تا ۸۸-۸۷ مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور پارامترهای کیفی آب، شامل SAR، EC، CL، Na، Ca، Mg و سایر کاتیون ها و آنیون ها، با استفاده از مدل درونیابی وزن دهی معکوس فاصله (IDW)، پهنه بندی گردید و روند تغییرات در طی دوره آماری مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور مطالعه کمٌی نیز از مقادیر بارندگی و سطح ایستابی سفره های آب زیرزمینی که بصورت ماهیانه برداشت شده اند استفاده گردید. سپس براساس روند تغییرات، ارزیابی تلفیقی کمی و کیفی منابع آبهای زیرزمینی در دشتهای مورد مطالعه انجام گرفت