سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی دهقان چناری – دانش آموخته کارشناسی ارشد منابع طبیعی جنگلداری، دانشگاه تربیت مدرس
سمیه شفیعیه – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع طبیعی محیط زیست، دانشگاه یسد

چکیده:

منابع طبیعی و اراضی جنگلی باید به ترتیبی مدیریت شوند که ازجنبه اکولوژیک همیشه زنده و پایدارباشند و بتوانند نیازهایاجتماعی اقتصادی و فرهنگی نسلهای فعلی و آینده را تامین نمایند رفع نیازهای تفرجی و توسعه اکوتوریسم ازکارکردهای مهم طبیعت م یباشد بررسی چگونگی تقاضا برای تفرج امکان برنامه ریزی و طرح ریزی مناسب برای این مناطق را فراهم می سازد دراین مطالعه با بررسی پارامترهای تاثیر گذاربرمیزان تقاضای تفرجی طبیعت جنگلی اطراف چشمه کردرشهرستان خاتم سعی شده است زمینه لازم جهت مدیریت پایدار منطقه تفرجی مبتنی برمشارکت عمومی فراهم گردد.