سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

غلامرضا خلیل زاده – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزیومنابع طبیعی استان آذربایجان غرب
جواد مظفری – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
یوسف ارشد – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
عبداله حسن زاده قورت تپه – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزیومنابع طبیعی استان آذربایجان غرب

چکیده:

امروزه به دلایل اکولوزیکی و اقتصادی گرایش به سمت سیستمهای کشاورزی پایدار و کم نهاده رو به افزایش است نیتروژن یکی از نهاده های اصلی دراین سیستم بوده که درآلودگی خاک و آبهای زیرزمینی نقش مهمی دارد لذا بمنظور ارزیابی تنوع جذب و مصرف نیتروژن و درنتیجه کاهش مصرف نیتروژن این آزمایش در سال زراعی ۸۷-۸۶ با ۴۲ توده بومی گندم نان Triticum aestivum L. در یک خاک رسی لومی با دو سطح کود نیتروژنه بدون مصرف و با مصرف ۲۰۰ کیلوگرم کود اوره درهکتار بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید نتایج نشانگر تنوع بالایی برای کاهش مصرف نیتروژن در اکثر صفات بود تجزیه واریانس اختلاف آماری بسیار معنی داریبرای ارقام در تمامی صفات نشان داد.