سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فیض اله نیک زاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
عسکر جانعلی زاده – دانشیار گروه ژئوتکنیک دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حمیدرضا توکلی – استادیار گروه زلزله دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

اسکلههای بلوکی بتنی از دیرباز به عنوان یک روش متداول در ساخت پهلوگیرها و دیوارهای ساحلی مطرح بوده است در این مقاله به چگونگی ارزیابی رفتار این نوع دیوارها در شرایط وقوع زلزله پرداخته شده است. با توجه به اهمیت سازه این تحلیلها در دو سطح مختلف زلزله بر مبنایانجام گردیده است.سطح یک برای کنترل پایداری دیوارتوسط آنالیز شبه استاتیکی وسطح دوبا قابلیت تعمیر درطول « طراحی بر اساس عملکرد »عمرمفید دیواربا آنالیز دینامیکی انجام شد. مقایسه نتایج حاصل از روش عددی اجزای محدود با نکات آیین نامههای مختلف و ارضا کردن شرایط آنها میتوان گفت مقطع طراحی شده پایدار و عملکرد قابل قبولی خواهد داشت در این مقاله از نرم افزارPlaxis V.8.2-2D جهت تحلیل عددی استفاده شده است.