سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی نورزاد – استادیار دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه صنعت آب و برق، تهران
داوود جهانی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی، کارشناس ژئوتکنیک و ابزار دقیق شرکت دی

چکیده:

برای کنترل رفتار سد در شرایط مختلف، حین ساخت – آبگیری و غیره ارزیابی تغییر شکل مانند قو سزدگی و نشست ازفاکتورهای مهم جهت ارزیابی ایمنی سد است. قو سزدگی در سدهای خاکی به دلیل رفتار متفاوت قسم تهای مختلف بدنه به لحاظ نشست روی م یدهد. پدیده قو سزدگی عمدتا در سطح تماس هسته رسی و فیلتر روی م یدهد. به همین جهت برای ارزیابی تغییر شک لهای افقی و قائم در بدنه سد شمیل از سیستم صفحات مغناطیسی و لول ههای راهنمای انحرا فسنج استفاده شده است. بعد از آبگیری سد شمیل در آذر ماه ۱۳۸۸ با یک برنامه قرائتی پیوسته تغییر شک لهای بدنه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج داد ههای حاصله حکایت از پایداری و ایمنی سد در طول مدت افزایش سریع تراز آب دریاچه دارد.