سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کورش چمبری – دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
جعفر مرشدی –
فریده عظیمی –

چکیده:

درتحقیق انجام شده ارزیابی تغییرات اقلیم بروضعیت منابع آب سطحی برروی دشت میداود – دالون مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفته است محدوده مطالعاتی میداود – دالون بین طول شرقی ۴۹درجه و ۳۹دقیقه الی ۵۰درجه ۱۱ دقیقه و عرض شمالی ۳۱درجه و ۰۵دقیقه الی ۳۱درجه ۲۴دقیقه دراستان خوزستان قرار دارد مساحت این محدوده حدود ۶۵۷ کیلومتر مربع می باشد و مساحت دشت حدود ۵۹کیلومتر به دست آمده است دربررسی ارزیابی تغییر اقلیم ازعنصربارش به عنوان مهمترین پارامتر اقلیمی و نقش آن برنوسانات سطحی آب دشت میداود – دالون استفاده شدهاست با استفاده از روش میانگین وزنی و دبی ایستگاه جوکنک تاثیر بارش بررواناب سطحی دشت مورد مطالعه نیز محاسبهگردید و پس ازانجام رگرسیون خطی بین متغیرهای بارش و دبی مشخص شده که همبستگی حدود ۷۵درصد برقرار می باشد.