سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی دانشگاه تبریز
شهریار رضائیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیای دانشگاه
جعفر نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

در سالهای اخیر استفاده از سیستم های اطلاعاتی جغرافیاییGIS) در مدیریت و تحلیل منابع آب زیرزمینی به سرعت رو به رشد بوده است. بهرهگیری از این چنین فناوری های جدید و هم چنین سیستم های پشتیبان پردازش اطلاعات میتواند نقش بسزایی در مدیریت منابع بخصوص منابع محدود آب که یکی از منابع با ارزش و حیاتی به شمار می آید داشته باشد. امروزه باتوجه به کاهش ذخایر آب زیرزمینی به علل برداشت بیش از حد از این منابع، کاهش بی سابقه بارندگی در طی دو دهه گذشته و تغییرات اقلیمی، روندی را در پیش گرفته که حجم و کیفیت آب با گذشت زمان و از مکانی به مکان دیگر تغییر یافته است. از طرف دیگر نیاز فعلی به آب جهت مصارف آشامیدنی و صنعتی و غیره … افزایش یافته و لذا رسیدگی به این امر، از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد. هدف اصلی از این مطالعه بررسی تغییرات کیفیت آب زیرزمینی دشت شبستر است. بدین منظور تغییرات ایجاد شده در پارامترهای هدایت الکتریکیEC)نسبت جذبی سدیمSAR)و کلرCl) را در فاصله ۶ سال (خردادماه ۱۳۸۲ و خردادماه ۱۳۸۸ ) بر روی منابعآب زیرزمینی دشت شبستر، با استفاده از نرم افزارGIS مورد بررسی قرار دادیم. سپس تغییرات ایجاد شده در هر پارامتر بدست آمد و با هم مورد مقایسه قرار گرفت