سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد کاظمی – کارشناسی ارشد ، گروه آبخیزداری ، دانشگاه هرمزگان
پیمان رضائی – استادیار ، گروه زمین شناسی ، دانشگاه هرمزگان
یداله مهدوی – کارشناسی ارشد ، گروه آبخیزداری ، دانشگاه هرمزگان
فاطمه لکزیان – کارشناسی ارشد ، گروه آبخیزداری ، دانشگاه هرمزگان

چکیده:

با وجود محدود بودن منابع آب و خاک ، به دلایل مختلف این منابع در حل کاهش است. برای کاهش اثرات زیانبار فرسایش خاک ، شناخت عوامل موثر در فرایند فرسایش د رحوزه آبخیر ضرورت کامل دارد . این تحقیق بر آنست :ه سیمایی فرسایش حوزه ی آبخیز مورد نظر را بررسی و روند تغییر خطر فرسایش خاک را با استفاده از Gis و Rs در منطقه ی تنگ بستانک در قالب مدل CORINE برآورد نماید. نقشه ی خطر فرسایش پذیری حوزه با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست TM4 و IRSp6 برای سالهای ۱۹۸۸ و ۲۰۰۷ تهیه شد. نتایج نشان داد که در سال ۱۹۸۸ کلاس خطر فرسایش متوسط با سطحی معادل ۷۶۶۸/۶۴ هکتار از سطح حوزه ، بیشترین وسعت این کلاس در سال ۲۰۰۷ به ۷۳۴۲/۶۳ هکتار رسیده که ۳/۹۹ درصد کاهش سطح نشان داده است. کلاس خطر فرسایش کم ۰/۶۶ درصد کاهش داشته و کلاس خطر فرسایش زیاد ۴/۶۵ درصد افزایش داشته است . که نشان می دهد به وسعت اراضی با خطر فرسایش زیاد افزوده شده و از وسعت اراضی با خطر فرسایش کم کاسته شده است.