سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نسرین زلکی بدیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه شهید چمران اهواز
غلامعباس صیاد – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
کاظم حمادی – دکترای هیدرولوژی سازمان آب و برق خوزستان
علیرضا جعفرنژادی – دکترای خاکشناسی بخش آب و خاک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

پهنه بندی کیفیت آب رودخانه مهمترین مرحله درمدیریت کیفیت آب می باشد زیرا دید تحلیل گر را نسبت به چگونگی تغییرات الودگی نسبت به زمان ، مکان و شرایط خاص روشن می سازد با کاربرد GIS امکان بررسی تغییرات پارامترهای مختلف کیفیت آب در بعد مکانی و زمانی وجود دارد و می توان در ک بهتری از مجموعه عوامل الوده کننده رودخانه بصورت تصویری داشت محدوده مطالعاتی این تحقیق حوضه ابخیز سد مارون می باشد پارامترهای مورد مطالعه دراین تحقیق شامل Na% ، SAR ، pH ، EC ،، TDS و طول دوره آماری هشت سال می باشد روندیابی پارامترهای مذکور براساس زمان و مکان صورت گرفت نتایج روندیابی زمانی نشان داد که غلظت و دامنه تغییرات پارامترهای در فصول پرباران حداقل و در فصول کم باران حداکثر می باشد همچنین روندیابی مکانی نشان داد که هرچه از طرف منطقه کوهستانی به سمت دشت نزدیک می شویم غلظت الاینده ها افزایش می یابد نتیجه این مطالعات نشان داد که امکان تشدید الودگی در منطقه وجود داشته و باید در مدیریت منطقه در جهت کاهش الودگی رودخانه مارون اصلاحاتی بعمل اید.