سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیرهوشنگ جلالی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
پیمان جعفری –

چکیده:

نیتروژن یکی ازمهمترین عناصر مورد نیاز برای تولید غلات درقسمتهای مختلف کشور است تاثیر مخلوط کردن بقایای گندمTriticum aestivum L شامل شاهدصفر ۲۵و۵۰ درصد بقایای گیاهی کود نیتروژن شامل شاهد صفر ۱۵۰و۳۰۰ کیلوگرم نیتروژن درهکتاربرعملکرد و راندمان مصرف نیتروژن ذرتZea mays L. درپژوهشی دوساله ۱۳۸۹-۸۸ درایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام شد آزمایش بصورت طرح کرتهای یکبارخرده شده درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید باافزایش کود نیتروژن از۱۵۰به ۳۰۰ کیلوگرم درهکتار و افزایش بقایای گیاهی از ۲۵ به ۵۰ درصد راندمان بازیافت ظاهری rne و راندمان زراعی نیتروژن ANE کاهش یافت کاربرد بیش از ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن درهکتار مقدارهدرروی نیتروژن را از ۶۹ به ۱۲۱ کیلوگرم درهکتار افزایش داد درمقادیر بالاتر از ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن درهکتار افزایش کود رابطه ای خطی با شاخص برداشت نیتروژن داشت اما اضافه کردن بیش از ۵۰ درصد بقایای گیاهی تاثیر معنی داری برشاخص برداشت نیتروژن نداشت.