سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرحیم امیریان – سازمان آب و برق خوزستان
هوشنگ حسونی زاده –

چکیده:

بررسی رونددبی رودخانه درشناخت تغییر اقلیم و درمدیریت منابع آب بسیارمهم میب اشد دراین تحقیق روند تغییرات سالانه و فصلی دبی رودخانه جراحی با استفاده از ازمون های ناپارمتری من – کندال و سن و پارامتری تحلیل رگرسیون مورد ارزیابی قرارگرفته است بدین منظور از داده های دبی سه ایستگاه آبسنجی شامل گرگر مشراگه و شادگان طی دوره ۱۳۸۷-۱۳۶۸ استفاده شده است نتایج این تحقیق نشان داد که دبی ساالنه درهمه ایستگاه ها دارای روند نزولی دردو دهه اخیر بودهاست براوردها نشان دادکه مقادیر دبی سالانه درایستگاه های مشراگه گرگر و شادگان به ترتیب به میزان ۴۰و۲۱و۱/۴ مترمکعب درهردههتقلیل یافته است نتایج تحلیل صورت گرفته توسط این سه آزمون برروی دبی های فصلی نشان داد که مقادیر دبی فصول بهاروزمستان کاهش و دبی فصل تابستان افزایش یافته است.