سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صدرالدین متولی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
سیدیوسف هاشمی جیردهی – استادیار -دانشکده فنی ملاصدرا
محرمعلی علیجانی – کارشناس ارشد -دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

ساحل محیطی ویژه است که اتمسفر، هیدروسفر و لیتوسفر با هم در ارتباط هستند. خط ساحل یکی از مهمترین عارضههای خطی برروی سطح زمین بوده که طبیعت پویا را نشان میدهد. ناحیه ساحلی و مدیریت محیطی آن نیاز به اطلاعاتی در مورد خطوط ساحلی و تغییرات آن دارد .موضوع تغییرات خط ساحلی بهعلت پیشروی و پسروی آب دریا طی قرن اخیر، توجه بیشتر به موضوعات اجتماعی، اقتصادی و محیطی را درناحیه ساحلی تنکابن مطرح نموده و مجموعهای از مسائل را برای محیط زیست و سکونتگاههای انسانی محدوده بههمراه داشته است . در این پژوهش، روشهای رایج تعیین تغییرات خط ساحلی با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی هم چنین تصاویر ماهوارهای جهت بررسی تغییرات خط ساحلی شهرستان تنکابن بکار گرفته شد. با انتخاب تصاویر ماهواره ای لندست ETM+ و ETM ،TM سالهای ۱۹۸۴ ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ ، تصحیح خطای هندسی و رادیومتریک آنها در مرحله پیشپردازش انجام گرفت. در مرحله پردازش تصاویر باند ۵ بعنوان بهترین باند جهت تشخیص مرز آب و خشکی انتخاب و روشهای بهبود کنتراست بههمراه آستانهگذاری و فیلتر بارزسازی لبه بعنوان بهترین روشهای جداسازی بکار گرفته شدند. یافتهها به صورت لایههای رستری، مضرص شدن خط ساحل را از سال ۱۹۸۴ به سال -های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ نشان داد. در ادامه، لایههای رستری به بردار تبدیل شده و تغییرات مکانی خط ساحلی در ۴۱ نقطه به فاصلههای مساوی ۱۰۰۰ متر اندازهگیری شد. یافتهها نشان داد که متوسط جابجایی خط ساحل طی سالهای ۱۹۸۴ و ۲۰۰۰ ۷۵/۲ متر بوده و آب دریا به سمت ساحل پیشروی داشته است.