سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حبیب مرادپور – دانشجوی کارشناسی، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر
محمد نجات الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملای
صیاد خاتونی – دانشجوی کارشناسی، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر

چکیده:

پارک ملی بختگان در استان فارس قرار دارد که شامل دریاچه بختگان و بخشی از اراضی کوهستایی و تپته ای شتاا آن که درداخل پناهگاه حیات وحش بختگان قرار دارد می باشد . در حا حاضرگویه های شتاخ گیتاهی در بختش خشتیی پارک شاملبنه،بادام،کییم و … و دربخش آبی شامل گیاهان متنوع آبزی غوطه ور یظیر دیاتومه ها و جلبک هتا متی باشتند. گویه های مهم جایوری این پارک ییز شامل بز و پازن،قوچ ومیش،فلامینگو و … است اما تا ابتدای دهه ی اخیر آهو و پلنگ ییز در این منطقه میزیسته است. به دلیل وجود جزایر متعدد در دریاچه،پارک ملی بختگان از سوی سازمان بین المللی پرندگان،به عنوان یک زیستگاهبا اهایت شناخته شده است . دریاچه بختگان از یوع دریاچه فصلی آب شور متی باشتد که نقش مهمی در پایداری منطقه دارد بخصوص آثار واکنش های شیایایی تالاب ها برای زیست سپهر از اهایت ویژه ای برخوردار می باشد. با عرض تأسف هم اکنوندریاچه با خشیی پی در پی مواجه شده است و از عوامل خشیی می تتوان کابتود بارش،بستته شتدن آب ورودی توسط سدهایاحداث شده در بالا دست و بهره گیری بی رویه کشاورزان از آب رودهایی که به دریاچه می ریزد نام برد . برای جلوگیری از عواملی که باعث تهدید پارک ملی و دریاچه بختگان می شود راهیارهایی وجود دارد که می توان به مواردی چون حفر چاه های کشاورزیبه منظور جلوگیری از استفاده کشاورزی از آب رودها و ایجاد فرهنگ سازی جامعه های کناره رودها به منظور آگاهی از خطرهای محید زیستی در پی خشیی دریاچه اشاره یاود. این مقاله به شناسایی پارک ملی و بررسی مسالل خشتی دریاچته آن از دیدگاه محید زیستی می پردازد .