سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آیلین سقایان – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط
موسی اکبرلو – استادیار، گروه مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
غلامعلی حشمتی – استاد، گروه مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حمید نیک نهاد – استاد، گروه مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

لکه های گیاهی به عنوان یک شاخص مفید در چشم اندازهای خشک و نیمه خشک هستند که آب و موادغذایی را به خوبی حفظ می کنند. به این منظور در این تحقیق تغییرات اندازه لکه های گیاهی در چهارتیمار مدیریتی شامل: قرق، اراضی رها شده داخل قرق، منطقه کلید و چرای آزاد در مراتع بزداغی استان خراسان شمالی بررسی شد. در هر یک از تیمارهای مدیریتی پنج ترانسکت پنجاه متری در جهت شیب عمومی به صورت تصادفی قرار داده شدند و در هر یک از ترانسکت ها طول لکه ها و بین لکه ها اندازه گیری و ثبت شد. با استفاده از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه داده ها تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد طول لکه و فضای عاری از پوشش در چهار مدیریت دارای اختلاف معنی داری است. میانگین طول لکه های گیاهی در منطقه قرق بیشترین و طول فضای بین آن کمترین است ولی در منطقه چرای آزاد طول لکه ی گیاهی کاهش و فضای بین لکه ای افزایش یافته است.