سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی محمد یاوری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی،دانشگاه ارومیه
لطفعلی ناصری – دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه ارومیه
میرحسن رسولی صدقیانی – استادیار گروه علوم خاک، دانشگاه ارومیه
هادی درزی رامندی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه تبریز

چکیده:

سیب یکی از مهمترین محصولات باغی کشور است که سطح زیر کشت آن به مرور در حال افزایش است. یکی از روش های مؤثر در افزایش رشد نهال ها، تغذیه مناسب آن ها با استفاده از نیتروژن می باشد. این پژوهش به منظور بررسی اثرات نسبت نیترات به آمونیوم محلول غذایی بر برخی فاکتورهای رویشی در نهال های سیب صورت گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور شامل نسبت نیترات به آمونیوم در پنج سطح (۰:۱۵ و ۱۲:۳ و ۹:۶ و ۶:۹ و ۳:۱۲) و دو رقم سیب (MM106 و MM111) با چهار تکرار در بستر پرلیت انجام شد. صفات رویشی شامل ارتفاع بوته، تعداد برگ، سطح برگ، وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه و شاخص کلروفیل اندازه گیری شد. نتایج حاصل نشان داد تیمارهای نیترات و آمونیوم، رقم و اثر متقابل آن ها اثر معنی داری بر وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، شاخص کلروفیل و سطح برگ داشت، اما اثر آن ها بر تعداد برگ و ارتفاع گیاه معنی دار نبود.