سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شیوا بالغ – مدرس گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور واحد عجب شیر
رقیه بهشتی – مدرس گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور واحد کلیبر
اسماعیل محمدی – کارشناس اداره جهاد کشاورزی شهرستان بناب
مهدی بالغ – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تغذیه ی کودهای بیولوژیکی بر عملکرد دانه گندم، آزمایشی شامل ۳ سطح کود شیمیایی اوره (شاهد ، ۵۰ ، ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار) و دو نوع کود زیستی نیتروکسین و فسفاته بارور ۲ بود که به صورت آزمایشی در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ در منطقه بناب آذربایجان شرقی با گندم رقم الوند در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمارها در بروز صفات اندازه گیری شده از نظر تعدا د پنجه، تعداد دانه در سنبله و عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال ۱% و سطح برگ پرچم و عملکرد دانه در سطح احتمال ۵% تفاوت معنی داری وجود داشت. نتایج نشان می دهد که تیمار نیتروکسین با یکصد کیلوگرم اوره در هکتار از نظر صفات مورد بررسی نسبت به سایر تیمارها برتری دارد.