سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

روزبه پناهی – استادیار .پژوهشکده حمل و نقل -وزارت راه و شهرسازی
هوشنگ خادمی – کارشناسی ارشد سازه های دریایی -دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هر آئین نامه، با توجه به دیدگاه تهیه کنندگان آن در تدوین کلیات توصیههای منتشر شده و همچنین تجربیات ثبت شده از حوادث و هزینههای مرتبط، روشی را برای محاسبه ابعاد کانال دسترسی بندر (آبراهه) ارائه مینماید. هدف از تحقیق حاضر، مرور آئین نامهها در این بخش ومقایسهی نتایج حاصل از آنها در طراحی یک کانال دسترسی بوده است. با بررسی نتایج، مشاهده گردید که اختلاف میان اعداد پیشنهادی توسطآئین نامهها بسیار زیاد بوده است. این مسأله، به خصوص در رابطه با تعیین عمق کانال دسترسی بندر که معمولاً هزینههای فراوان عملیات لایروبی را با خود به همراه خواهد داشت، بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس، انجام مطالعات هیدرولیکی خاص در منطقه مورد نظر میتواند در کاهش هزینهها بسیار مؤثر واقع شود