سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بتول فروزان – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

هدف این مقاله بررسی مقایسه ای تعالی سازمانی براساس مدل پیترز و واترمن درشرکت سرمایه گذاری توکافولاد و شرکت مهندسی قائم سپاهان اصفهان است متغیرهای مورد ارزیابی دراین مدل هشت متغیر تعصب به عمل توجه به نیازهای مشتریان استقلال و کارآفرینی کارکنان افزایش بهره وری ازطریقکارکنان توجه به ارزشهای مشترک پایبندی به کاراصلی استفاده ازساختارهای ساده و انعطاف پذیری است پژوهش حاضرازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش توصیفی پیمایشی می باشد جامعه اماری متشکل ازکارکنان دوشرکت توکافولاد و قائم سپاهان اصفهان بوده که نمونه ای به روش نمونه گیری تصادفی به حجم ۸۲نفربرای شرکت توکافولاد و ۸۹ نفر برای شرکت قائم سپاهان محاسبه گردیده است برای جمع آوری داده ها ازپرسشنامه محقق ساخته با تعداد ۴۵ سوال ازنوع پنج گزینه ای لیکرت استفاده شد جهت تجزیه و تحلیل آماری ازازمون t مستقل T2 هتلینگ و تحلیل واریانس استفاده شد نتایج نشان دهنده آن است که T مشاهده شده درخصوص هشت متغیر مدل تعالی سازمانی پیترز و واترمن درهردوشرکت بالاتر ازسطح متوسط قرار دارد درنتیجه این دو شرکت براساس مدل تعالی سازمانی پیترز و واترمن سازمان های متعالی هستند.