سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

روح اله صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشکده پردیس ابوریحان دانشگاه
سیدمحمودرضا بهبهانی – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی دانشکده پردیس ابوریحان دانشگاه ته
محمدهادی نظری فر – کارشناس پژوهشی گروه مهندسی آبیاری و زهکشی دانشکده پردیس ابوریحان دان

چکیده:

یکی از مهمترین اصول برنامه ریزی و مدیریت منابع آب در هر کشور از دیدگاه هیدرولوژیکی، بحث پیش بینی بارش، شناخت تغییرات زمانی و توزیع فصلی بارش و همچنین تعیین دوره های ترسالی و خشکسالی جهت ظرفیت سازی برای ذخیره آن بر اساس داده های ایستگاه های هواشناسی است. در این راستا یکی از روش های حیاتی کنترل و مدیریت داده ها جهت انجام محاسبات مربوطه، کلاس بندی یا گروه بندی داده های با خواص مشابه درون مجموعه ای از دسته ها یا خوشه ها می باشد در این تحقیق بااستفاده از روش خوشه بندیWardشباهت بین خوشه ها بر اساس فاصله اقلیدسی ) طبقه بندی بین بارش ماهانه و شاخص استاندارد شده بارشSPI با مقیاس های زمانی ۱ ، ۳ ، ۶ ، ۱۲ و ۲۴ ماهه برای ۲۱ ایستگاه هواشناسی در حوزه گاماسیاب انجام شد سپس بر اساس نمودار دندروگرام، گروهبندی هر یک از خوشه ها مشخص و با یکدیگر مقایسه گردید. شاخص استاندارد شده بارش با مقیاس های بلند مدت همبستگی بالاتری از لحاظ تشابه گروهها نسبت به شاخص استاندارد شده کوتاه مدت با داده های بارش ماهانه نشان داد. با توجه به سری های متفاوتSPIنتایج نشان می دهد که امکان طبقه بندی ایستگاه ها به نواحی همگن و قابل تفکیک می باشد