سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نیره اسماعیلی تکلیمی – کارشناس نقشه برداری، سازمان نقشه برداری کشور
سعید صادقیان – استادیار، آموزشکده نقشه برداری، سازمان نقشه برداری کشور
یحیی جمور – استادیار، آموزشکده نقشه برداری، سازمان نقشه برداری کشور

چکیده:

دقت های مسطحاتی و ارتفاعی تئوریک برای هر تصویر ماهواره ای با در نظر گرفتن اندازه پیکسل و استفاده ازیکسری فرمو لهای تجربی، محاسبه م یشوند. در این تحقیق تصویر پانکروماتیک۲/۵ مترSPOT5منطقه بجنورد در شمال شرقی ایران و نیزDEMمربوط به این منطقه که توسط شرکتSPOT Image تهیه شده بود مورد مطالعه قرار گرفت. از ۱۹ نقطه کنترل زمینی و ۱۸ نقطه مستقل چک و نیز روش های مدل پارامتر مداریچند جمله ای ها و روش رشنال(RFM: Rational Function Model برای تصحیح هندسی استفاده شد. نتایج گویای این مطلب بود که تصحیح هندسی تصویر با رو شهای مدل پارامتر مداری پاسخگوی دقت مسطحاتی مورد نیاز در نقش ههای ۱:۲۵۰۰۰ هستند. تصحیح هندسی تصویر با استفاده از چند جمل های ها نتایج مطلوبی را ارائه نمی دهد. در مورد دقت ارتفاعی می توان گفتDEMماهوارهSPOT5 برای نقشه های توپوگرافی با منحنی میزان ۲۰ متر دقت ارتفاعی مورد نیاز در این نوع نقش هها را تامین م یکند ولی در نقشه های توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ با منحنی میزان ۱۰ متری با قطعیت این موضوع را نم یتوان بیان کرد. حدود ۵۰ درصد عوارض موجود در نقشه های توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ هم قابلیت رویت و هم قابلیت تشخیص دارند