سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

هنگامه صفاراول – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه علوم و تحقیقات یزد RS &GIS
علی سرکارگر اردکانی – استادیار گروهRS & GIS

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روش های طبقه بندی نظارت شده و نشده اقدام به انجام پردازش تصویر سنجنده چند طیفیAVNIR-2 ماهواره ای ALOS گرفته شده از جنوب شرق استان گیلان نموده که برای مطالعه اولیه از نحوه پوشش گیاهی وجهت شناسایی تنوع بازتابش سطح منطقه از شاخص NDVI و روش طبقه بندی نظارت نشده استفاده شد، آنگاه با انجام عملیات میدانی جهت انتخاب ۱۱ کلاس، پردازش تصویر را به کمک روش طبقه بندی نظارت شده و با استفاده از الگوریتم های بیشترین شباهت و کمترین فاصله انجام گرفت. همچنین در این تحقیق ارزیابی دقت نتایج را با استفاده از پارامترهای آماری دقت کلی و ضریب کاپا جهت تهیه نقشه پوششی و کاربری اراضی انجام شد که نتیجه حاصله این است که الگوریتم بیشترین شباهت دقت بیشتری نسبت به الگوریتم کمترین فاصله داشت، همچنین می توان گفت با دراختیار داشتن مفسر تجربی و داده های آموزشی کافی و مورد اعتماد برای نرمال نمودن کلاس های آموزشی، می توان طبقه بندی نظارت شده را با الگوریتم بیشترین شباهت با دقت و صحت بیشتری انجام داد. در انتها با استفاده از تکنیک های GIS نقشه کاربری و پوشش اراضی منطقه تهیه گردید.