سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی سلامت منش – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران
سیداحمد میرباقری – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

ازت ومشتقات آن از عمده ترین ترکیباتی هستند که در فاضلابهای صنعتی مشاهده میشوند. البته منشاء ازت وترکیباتش در فاضلاب صنعتی متفاوت هستند این ترکیبات قابلیت تبدیل شدن به گونه های دیگر ازت راداشته بطوریکه باعث تشکیل فرمهای مختلفی از آن می گردند. ترکیبات ازت در اثر فرایندهایی مانند: نیتریفیکاسیون، دی نیتریفیکاسیون، معدنی شدن، تثبیت به فرم آلی، تبخیر بصورت گاز و… تغییر شکل یافته ووقتی فاضلاب صنعتی به داخل لایه های خاک نفوذ مینماید دراثر این فرایندها معمولا نیترات بعنوان گونه ای از ازت دراثر نفوذ وانتقال در داخل لایه های خاک نهایتا به آبهای زیرزمینی تراوش نموده و میتواند با افزایش غلظت در آبهای زیرزمینی باعث آلودگی گردد.هدف این مقاله بررسی وارزیابی ترکیبات ازت مانند: آمونیاک،نیتریت، نیترات و ازت کل موجود در فاضلاب صنعتی شهرک صنعتی سمنان است که پس از نفوذ دادن در خاک، در زمانهای مختلف از اعماق لایه های خاک نمونه برداری شده وضمن اندازه گیری غلظت آنها در لایه های خاک، فرایندهای مذکور در تغییر شکل ترکیبات ازت در خاک اشباع وغیر اشباع مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته وبانتایج حاصل از اندازه گیری های آزمایشات کنترل شده ونهایتا میتوان الگویی از رفتار هر کدام از ترکیبات در اعماق خاک بدست آورده و بمنظور مدلسازی مورد استفاده قرار داد.