سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عین اله حسامی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
علی فرشیدی – مربی کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

به منظور ارزیابی عملکرد گندم رقم چمران در مقابل تاثیر یولاف وحشی Avena ludoviciana و علف قناریPhalaris minor به ترتیب با تراکمهای ۰ تا ۱۶۰ و ۰ تا ۸۰ بوته درمتر مربع آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی واحد شوشتر انجام شد نتایج نشان داد علفهای هرز یولاف وحشی و علف قناری با تراکمهای مختلف تاثیر معنی داری روی ارتفاع بوته های گندم نداشتند یولاف وحشی با ۲۰ بوته یا بیشتر درمتر مربع وزن هزاردانه و تعداد دانه درسنبله گندم را کاهش داد این علف هرز با تراکم بین ۲۰ تا ۱۶۰ بوته درمتر مربع به ترتیب باعث ۱۸ تا ۴۴ درصد کاهش عملکرد دانه گندم شد علف قناری با ۲۰ تا ۸۰ بوته درمترمربع سبب کاهش معنی دار وزن هزاردانه و ۱۸ تا ۱۹ درصد کاهش عملکرد دانه گندم گردید ولی تاثیری روی تعداد دانه در سنبله نداشت.