سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی مصلی نژاد – معاون مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل ترافیکشهرداری شیراز
محسن حدیقه جوانی – مشاور سازمان حمل و نقل ترافیکشهرداری شیراز

چکیده:

احداث مسیرهای ویژه حمل و نقل عمومی با هدف فراهم نمودن فضایی برای عملکرد بهتر وسایل نقلیه این سیستم صورت میگیرد . لذا به گفته بسیاری از کارشناسان، مسیر حرکت، مهمترین عنصر در تعیین میزان سرعت و قابلیت اطمینان در خدمات حمل و نقل عمومی است. براین اساس در برخی از معابر پر تردد شهر شیراز مسیرهای ویژه حمل ونقل عمومی احداث گردید . در این مقاله به بررسی وتحلیل نتایج حاصل از اجرای این مسیرها از طریق تعیین شاخصهای ترافیکی و زیست محیطی پرداخته شده است، شاخصهای ترافیکی شامل افزایش سرعت متوسط، کاهش زمان سفر و مسافت طیشده و همچنین شاخص زیستمحیطی شامل کاهش سطح آلایندههایNox ،Hc ،Co کاهش سطح مصرف حاملهای انرژی که در نهایت بررسی های انجام شده نشان دهنده اجرای موفق این طرح ها در کاهشسهم حمل و نقل شخصی و استفاده بیشتر از حمل ونقل عمومی می باشند.