سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هاشم صراف دخت – دانش آموخته زمین شناسی نفت، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.
مجتبی رجبی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه تهران، تهران
خیراله نورائی نژاد – دانشجوی کارشناسیارشد ، شرکت ملی نفت ایران، مناطق نفتخیز جنوب
حسن امیری بختیار – دکترای چینه شناسی، شرکت ملی نفت ایران مناطق نفتخیز جنوب

چکیده:

روش انگشت نگاری نفتی امروزه به طور بسیار وسیعی توسط شرکتهای بزرگ نفتی به منظور ارزیابی تداوم مخزن و مدیریت تولید استفاده میگردد. در این مطالعه ۹ نمونه برای ارزیابی تداوم مخزنی مورد بررسی قرار گرفتند. نمونهها توسط روش کروماتوگرافی گازی مورد آنالیز قرار گرفته و تداوم جانبی مخزن توسط روش انگشتنگاری نفتی برای اولین بار در ایران مورد مطالعه قرار گرفت. بر این اساس از پیکهای موجود بین پیکهای آلکانهای نرمال گازی استفاده شد. بر اساس مطالعات انجام شده و دیاگرامهای ستارهای مشخص شد که تفاوتهایی در بین روند و شکل دیاگرامهای ستارهای وجود دارد. این امر متاثر از قرارگیری نمونههای نفتی مورد نظر در اطاقکهای مخزنی مجزا از نظر جانبی باشد. بطور کلی بر اساس مطالعه صورت گرفته می- توان چنین نتیجه گرفت که نفت چاههای مختلف مخزن بنگستان در میدان نفتی مارون علیرغم دارا بودن منشاء یکسان دارایعدم تداوم و ارتباط مخزنی میباشند.