سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یعقوب راعی – اعضای هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبر
کاظم قاسمی گلعذانی –

چکیده:

این بررسی به منظور برآورد کمی ضرایب تداخ ل برون گونهای و درون گونهای و اثرات تراکم سورگو م بر عملکرد سویا انجام گرفت. ارتباط بین عملکرد ت ک بوتۀ سویا با تراک م سورگوم در تراکمها ی مختلف سویا و نیز ارتباط آن با تراکم سویا در تراکمهای مختلف سورگوم از طری ق معادلات عک س عملکرد بخوب ی توصی ف گردید. عملکرد سویا در واحد سطح با افزایش تراک م سورگوم کاه ش یافت، بطوریکه بالاتری ن اف ت عملکرد( ۵۷ %) ب ه ترتیب به تراکمهای ۵۰ و ۱۲ بوت ه در مترمربع سویا و سورگوم مربوط بود. تراکمهای مطلوب سویا براسا س حداکثر عملکرد آن در واحد سطح در تراکم های صفر ۴ ، ۸ و ۱۲ بوته درمترمربع سورگوم برابر ۵۰ ، ۳۴ و ۳۲ و ۳۶ بوته در مترمربع بدست آمد. اثرات توأم تراکمهای سورگوم و سویا بر روی عملکرد تک بوته سویا و بیوماس تک بوتۀ سورگوم نشان داد که سورگوم رقی ب قویتر ی نسبت ب ه سویا است، بدین ترتیب که یک بوته سورگوم براسا س عملکرد سویا معادل ۲/۵ بوته سویامحاسبه شددر مقابل، یک بوتۀ سویا براسا س بیوما س سورگوم معادل با ۰/۱۸ بوته سورگوم بود. بنابراین در کشتهای مخلوط آنها باید به ترکیبات مناسب تراکمی دقت نمود تا عملکرد مطلوب از گیاه روغنی سویا حاصل گردد.