سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد نخعی – دانشیار هیدروژئولوژی ، دانشگاه تربیت معلم تهران
میثم ودیعتی – دانشجوی کارشناسی ارشد آ بشناسی، دانشگاه تربیت معلم تهران
امیر صابری نصر – دانشجوی دکترای آب شناسی، دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

منطقه مورد مطالعه دشت تربت حیدریه که زیر حوض های از کویر نمک م یباشد، در شمال شرق ایران، دراستان خراسان رضوی واقع شده است. جهت بررسی خصوصیات کیفی آبزیرزمینی این دشت از ۳۳ نمونه نمونه ها طوری انتخاب شده اند که – داده چا ههای آب زیرزمینی مربوط به سال آبی ۱۳۸۹۱۳۸۸ استفاده شد.بیانگر خصوصیات کلی آبخوان باشند. جهت مشخص کردن تاثیر زمین شناسی و فرایندهای هیدروژئولوژیکی حاکم بر منطقه از نرم افزار Surfer ,GIS جهت ترسیم نقشه های ه مارزش استفاده گردید. نقشه هم ارزش EC دشت با روش کریجینگ ترسیم گردید. بسته شدن خطوط هم ارزش نشان دهنده افزایش شوری در جنوب و جنوب شرق دشت می باشد. افزایش تعداد چاه های بهر هبرداری در سال های اخیر منجر به افت قابل توجه سطح آب زیرزمینی در این منطقه شده است. به سبب افزایش افت سطح آب زیرزمینی کیفیت آب زیرزمینی منطقه نیز کاهش یافته است. تیپ غالب آب زیرزمینی نیز کلروره سدیک و در برخی مناطق سولفاته سدیک م یباشد. از سمت شرق به غرب (از منطقه تغذیه به تخلیه) مقدارEC در نتیجه افزایش غلظت یو نهای موجود افزایش می یابد، به طوریکه غلظت یون NA به مقدار ۴۹٫۵ میلی اکی والان بر لیتر م یرسد. به نظر می رسد، منشاء شوری انحلال کانی های تبخیری مانند هالیت باشد.