سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرام علیرضایی – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد
سیدمحمود منیرواقفی – دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد
mustafa urgen – University, Turkey
kursat kazmanli – University, Turkey

چکیده:

در این تحقیق، ذرات نقره با مقادیر مختلف همراه با پوشش الکترولسNi-Pبر روی نمونه های فولادی کربنی هم رسوبشدند و سپس پوششهای کامپوزیتی حاصله، تحت عملیات حرارتی همدما در دمای۴۰۰ به مدت زمان یکساعت قرارداده شدند. غلظت ذرات نقره در زمینه فلزیNi-P توسط نرم افزار آنالیز تصویری و با استفاده از تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشیSEM) تعیین شدند. همچنین تحولات فازی در پوششهای عملیات حرارتی شده، توسط آنالیز پراش اشعه ایکسXRD)و آنالیز حرارتی تفاضلیDTA)ارزیابی شدند. جهت بررسی خواص مکانیکی پوششها ازآزمایشهای ریزسختی سنجی و فروروندگی استفاده شد. نتایج نشان دادند که مقدار ذرات نقره در پوششهای کامپوزیتیNi-P-Ag و عملیات حرارتی تأثیر به سزایی بر خواص مکانیکی پوشش دارند به نحوی که حضور ذرات نقره موجب کاهش سختی شده ولی عملیات حرارتی پوشش باعث تغییر ساختار از حالت آمورف به نانوساختار شده و با ایجاد فازهای ثانویهNi3Pخواص مکانیکی پوشش کامپوزیتیNi-P-Ag توسط مکانیزم سختی رسوبی بهبود می یابد