سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا دروگری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
حسین شعبانعلی فمی – دانشیار دانشکده اقتصادو توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش گرمایی انتهایی فصل برعملکرد و اجزای عملکرد چهارژنوتیپ نخودآزمایش مزرعه ای در سال زراعی ۸۹-۸۸ در مشگین شهر بصورت کرتهای خرد شده با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درامد کرت های اصلی آزمایش شامل دو تیمار تاریخ کاشت درتاریخ های ۲۰ اردیبهشت ماه و ۹ خردادماه به نحوی اعمال گردید که دراثر کشت دیرهنگام در تاریخ سوم ژنوتیپ های نخود درمرحله زایشی و پرشدن دانه با تنش گرما مواجه شوند کرتهای فرعی آزمایش شامل چهارژنوتیپ نخود به نامهای ICL-482 کرمانشاه ،FLIP 93-93 و هاشم بود که از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل تهیه گردید نتایج این بررسی نشان داد که درهر دو شرایط تنش و بدون تنش بین ژنوتیپ ها اختلاف معنیداری وجود داشت با تاخیر در زمان کاشت و مصادف شدن مرحله پرشدن دانه با درجه حرارت های نسبتا بالا عملکرد درواحد سطح کاهش یافت کاهش عملکرد عمدتا به دلیل کاهش تعداد نیام پردربوته وزن صد دانه و افزایش در درصد نیامهای پوک بود