سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محسن شریفی شایگان – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد جهرم
پریسا حیاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد جهرم
حمید صادقی – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه آزاد جهرم
مختار ذلفی باوریانی – رئیس بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشه

چکیده:

این مطالعه جهت ارزیابی تحمل چهار رقم (P.S calj N3 و pop و Sunseed 6189 و Sj12 ) گوجه فرنگی زیر کشت عمده جنوب کشور در شرایط تنش شوری در سال ۸۹-۸۸ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر در قالب طرح کاملا تصادفی با ۵ تیمار و ۴ تکرار و ۴ رقم به مورد اجرا گذاشته شد. فاکتور مورد مطالعه در چهار سطح شوری، مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که با بالا رفتن میزان شوری از صفر (شاهد ) به ۱۵۰mmol/L آب آبیاری سبب کاهش غلظت عناصر پتاسیم، کلسیم، منیزیم و ازت در شاخساره و ریشه و افزایش عناصر سدیم و فسفر در شاخساره و ریشه گردید. در رقم Sunseed 6189 ، میانگین کاهش غلضت پتاسیم برگ، کلسیم برگ، فسفر برگ و ریشه و ازت ریشه کمترین مقدار بود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که رقم Sunseed 6189 مقاومترین رقم نسبت به شوری بود.