سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهلول عباس زاده – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمدرضا اردکانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرزاد پاک نژاد –
معصومه لایق حقیقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

چکیده:

دراین تحقیق بذرگیاه کافوری از رویشگاه های طبیعی درشهرکرد رویشگاه غیرشور-E2 همدان رویشگاه باشوری متوسط -E1 و اراک رویشگاه کاملا شورE3 جمع آوری گردید بذرها پس ازضدعفونی درمحیط کنترل شده کشت شدند این تحقیق با استفاده از یک آزمایش فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا شد فاکتوراول شامل بذرهای ۳ رویشگاه جمعیت کافوری و فاکتور دوم غلظت های ۰ S1 (100 ،) S2 ( 200 ،) S3 (300 ،) S4 ( 400 ،) S5 ( 500 ) S6 میلی مولار از نمکهای NaCl+CaCl2 به نسبت ۵۰درصد ازهرکدام بود نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثرجمعیت و شوری برارتفاع گیاه طول ریشه عملکرد سرشاخه عملکرد ریشه قندهای محلول پرولین کلروفیل کل کلروفیل a سدیم پتاسیم کلسیم کلرومنیزیم درسطح یک درصد اختلاف اماری داشتند اثرمتقابل جمعیت *شوری برارتفاع گیاه طول ریشه عملکرد سرشاخه عملکرد ریشه کلروفیل b سدیم پتاسیم کلسیم و کلردرسطح یک درصد اختلاف آماری نشان داد.