سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

خاطره شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد
غلامحسین داوری نژاد – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مقدار LT50 جوانه زایشی، رویشی و شاخه یکساله ارقام هلوی جی اچ هیل، البرتا، ردهون، سرخ و سفید مشهد و آمسدن، تحت شرایط کنترل شده، به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی با سه تکرار بررسی شد. نتایج نشان داد مقاومت جوانه زایشی ارقام هلو در آذرماه بیشتر از جوانه رویشی و شاخه یکساله بود و در دی، بهمن و اسفند، مقاومت جوانه زایشی ارقام هلو به یخ زدگی از جوانه رویشی و شاخه یکساله آنها کمتر بود و می توان ارقام سرخ و سفید مشهد، ردهون و آمسدن را به دلیل LT50 کمتر، مقاومتر از ارقام جی اچ هیل و البرتا به ی خزدگی طبقه بندی کرد.