سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا گلمغانی اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
فرزاد جلیلی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
لیلا گلمغانی اصل – کارشناس تکنولوژی تولیدات گیاهی
وحید گلمغانی اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادنظری

چکیده:

به منظور بررسی واکنش ژنوتیپ های مختلف گندم Triticum aestivum L. نسبت به تنش خشکی این آزمایش در سال زراعی ۸۹-۸۸ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل اجرا گردید. ۱۰ ژنوتیپ امیدبخش گندمدر شرایط تنش خشکی آخر فصل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد بین ژنوتیپ ها ازلحاظ ارتفاع سنبله و عملکرد دانه در سطح احتمال ۵% و صفات روز تا رسیدگی فیزیولوژیک و شاخص برداشت درسطح احتمال ۱% و اختلاف معنی داری وجود دارد همچنین با محتوی رطوبت نسبی دوره پرشدن دانه اختلاف غیرمعنی داری مشاهده گردید. نتایج مقایسه میانگین برای ژنوتیپ ها نشان داد که از لحاظ صفت روز تا رسیدگی فیزیولوژیک ژنوتیپ های S-10,S-4 بیشترین مقدار و ژنوتیپ های C-86-5وC-86-4 کمترین مقدار و از لحاظ ارتفاع سنبله به ترتیب ژنوتیپ های C-85-3 و شهریار بیشتری و ژنوتیپ S-10 کمترین میانگین را و از لحاظ عملکرد دانه ژنوتیپ C-86-5 وC-86-4 بیشترین و ژنوتیپ S-10 کمترین عملکرد را داشتند.