سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید علی طباطبایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
امین آناقلی – عضو هیئت علمی مرکز ملی تحقیقات شوری

چکیده:

این آزمایش جهت ارزیابی تحمل به شوری ارقام سورگوم علوفه ای در مرحله جوانه زنی انجام گردید. در مرحله جوانه زنی بذور ارقام KFS1 و KFS2 و KFS3 و KFS4 و MFS1 و MFS2 و LFS56 در ظروف پتری دیش در شوری های ۵ و ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ و ۲۵ و ۳۰ دسی زیمنس بر متر و یک تیمار شاهد (آب مقطر) یا صفر و در سه تکرار کشت گردیدند. نتایج آزمایش جوانه زنی نشان داد که با افزایش شوری محیط کشت، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زین، طول ریشه چه و ساقه چه همگی کاهش بسیار معنی داری داشتند و T50 با افزایش شوری افزایش یافت. بالاترین درصد جوانه زنی در تیمار ۵ds/m به دست آمد. بالاترین سرعت جوانه زنی و بیشترین طول ریشه چه و ساقه چه در تیمارهای شاهد ۵ds/m مشاهده گردید. اختلاف بین ارقام نیز معنی دار بود به طوریکه رقم های KFS2 و LFS56 به ترتیب بیشترین و کمترین درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و طول ریشه چه را داشتند و کمترین میزان T50 نیز مربوط به رقم KFS2 بود.بر اساس مدل خطی و بدون در نظر گرفتن نوع رقم، آستانه تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی ۸/۳۷ds/m با شیب ۱/۶۴ درصد برآورد گردید.