سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادر حافظی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
فرهاد نوریا فیروزآبادی – اعضای هیات علمی دانشگاه لرستان
شهرام نخجوان – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
رضا دریکوند – اعضای هیات علمی دانشگاه خرم آباد

چکیده:

با هدف بررسی عملکرد دانه ۱۰ لاین جو در دو آزمایک آبی و دیم در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستا کشت شدند و عملکرد دانه آنها اندازه گیری شد. با استفاده از تجزیه به مؤلفه های اصلی بر روی شاخ های مقاومت به تنک خشکی شامل میانگین حسابی MP شاخ تحمل TOL شاخ حساسیت به تنک SSI شاخ تحمل به تنک STI میانگین هندسی GMP عملکرد گیاها در آزمایک آبی Yn دیم Ys ژنوتی ها در دیاگرام بای پلات پراکنک داده شدند. در نمودار بای پلات لاین شماره ۸ با عملکرد ۳۱۱۷ کیلوگرم در شرایط دیم متحمل به خشکی شناخته شدند و برای کشت دیم در استا لرستان معرفی شد. لاین های شماره ۵و ۱۰ به ترتیب با عملکرد ۲۷۰۰ و ۲۵۵۰ کیلوگرم در هکتار در شرایط دیم ۵۴۳۰ و ۶۴۵۰ کیلوگرم در شارایط آبی برای هر دو محیط معرفی شدند. . لاین های ۲ و ۳ و ۹ دارای عملکرد بیک از ۶ تن در هکتار بودند ولی عملکرد آنها در شرتیط دیم به نسأت کم بود و به همین جهت برای کشت آبی معرفی شدند. لاین های شماره ۱ و ۴و۶و۷ در هردو محیط دارای محصول کمتری بودند و سازگاری کمتری به شرایط آب و هوایی خرم آباد داشتند.