سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نجمه مهرابیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید محمد جواد آروین – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا خواجویی نژاد – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس رضایی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

این مطالعه با هدف ارزیابی تحمل به خشکی در ذرت دو منظوره ۳۷۰ تحت تیمار اسید سالسیلیک و آترازین انجام شد. آزمایش به صورت کرت های خرد شده (اسپلیت پلات) و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی کرمان اجرا گردید. دور آبیاری به عنوان فاکتور اصلی در دو سطح (۷ و ۱۰ روز) در پلات های اصلی و محلول ها (اسید سالیسلیک و آترازین) به عنوان فاکتور فرعی در ۱۰ سطح ( شاهد، خیساندن بذر در محلول ۰/۱ میلی مول SA، محلول پاشی در دو مرحله ۳ برگی(غلظت ۰/۱ و ۱ میلی مولSA) و مرحله گلدهی(غلظت ۰/۱ میلی مول SA)، خیساندن بذر در محلول ۰/۱ میلی مول SA+ محلول پاشی در مرحله گلدهی، محلول پاشی در مرحله ۳ برگی + مرحله گلدهی در غلظت ۰/۱ و ۱ میلی مول SA، محلول پاشی در غلظت ۷۵ و ۱۵۰ پی پی ام آترازین در مرحله گلدهی ) پلات های فرعی را تشکیل می دهند. شاخص های تحمل و حساسیت به خشکی برای عملکرد دانه و علوفه ذرت محاسبه شد. تیمارهای خیساندن بذر در محلول ۰/۱ میلی مول SA، خیساندن بذر در محلول ۰/۱ میلی مول SA + محلول پاشی در مرحله گلدهی و محلول پاشی در غلظت ۷۵ پی پی ام آترازین در مرحله گلدهی از نظر این شاخص ها در هر دو شرایط به عنوان تیمار برتر معرفی شدند.