سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهران یونسی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ملکان
عبدالعلی غفاری – عضو هئات علمی و استاد دانشگاه آزاد ملکان.
محمدرضا زنگی – عضو هئات علمی موسسه تحقیقات پنبه استان گلستان

چکیده:

به منظور بررسی و انتخاب مناسب ترین ترکیب لاین و ارقام متحمل به خشکی در پنبه، آزمایش مزرعهای در سال زراعی ۱۳۳۱ برروی ۴ رقم متحمل به خشکی به همراه رقم ساحل)شاهد( در قالب طرح خرد شده نواری مورد مقایسه قرار گرفتند که سه دورآبیاری )دیم، آبیاری با ۰۱ درصد نیاز آبی و آبیاری با صددرصد نیاز آبی( به عنوان فاکتور اصلی )نوار ( و ۰ رقم مورد آزمایش شامل)سیلند، ۴۳۲۱۱ ، کوکر ۳۱۲×۱۵۳اف، تابلادیلا( به عنوان فاکتور فرعی بودند، این آزمایش در ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم آباد، استان گلستان انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که اثرات خشکی در رابطه با صفات ارتفاع، طول بلندترین شاخه رویا، طول شاخه زایای پنجم و تعداد قوزه، تعداد شاخه زایا، ظرافت الیاف، عملکرد و زودرسی دارای تفاوت آماری معنی داری در سطح آماری پنج درصد معنی دار بود. سایر صفات مورد بررسی شامل وزن سی قوزه، درصد کیل، تعداد شاخه رویا، یکنواختی الیاف، استحکام الیاف، کشش الیاف و ظرافت الیاف تفاوت آماری معنی دار مشاهده نشد