سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اکبر آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه رازی کرمانشاه
دانیال کهریزی – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
عباس رضایی زاد – استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و منابع طبیعی کرمانشاه
غلامحسین احمدی – مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات و منابع طبیعی کرمانشاه

چکیده:

شناسایی لاین های متحمل به خشکی که در شرایط محدودیت آب بتوانند عملکرد قابل قبولی داشته باشند از اهمیت خاصی برخوردار است. به این منظور ۲۰۰ ژنوتیپ گندم نان به همراه با چهار رقم شاهد بهار، کراس البرز، DN-11 و سرداری در ۲۴۰ لاین بدون تکرار در دو شرا یط آ ا بیری نرمال و تنش در قالب طرح آگمنت مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج بررسی با استفاده از شاخص های مختلف تحمل به خشکی ن ا شن داد که شاخص های GMP و HAM و MP و YI و STI با عملکرد در شرایط تنش و بدون تنش دارای همبستگی بالا هستند، که مناسب ترین شاخص ها برای بررسی مقاومت به خشکی و رسد ین به عملکرد بالا در هر دو محیط میباشند و بعنوان بهترین شاخصها برای انتخاب عملکرد در شرا یط تنش و غیر تنش شناخته شدند . نمودار سه بعدی رابطه بین سه متغیر Ys و Yp و STI نشان داد که ژنوتیپ های شماره ۲۴ و ۴۲ و ۲۵ به عنوان لاین هایی با عملکرد بالا در شرایط تنش و غیر تنش بر اساس شاخص STI شناخته شدند.