سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسماعیل محمودی – کارشناس دادگستری
سلیمان محمدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
محمد رضایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
سونیا عارفی – مربی دانشگاه پیام نور شاهین دژ

چکیده:

به منظور ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ های گندم با استفاده ازشاخصهای تحمل به خشکی آزمایشی در سال زراعی ۸۶-۸۵ در مراکز تحقیقات کشاورزی میاندوآب وهمدن بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفیدردو شرایط جداگانه ابیاری نرمال و تنش خشکی آخر فصل قطع آبیاری در مرحله سنبله دهی با ۱۸ لاین امیدبخش گندم همراه با دو شاهد در ۳تکرار اجرا گردید. دراینآزمایش شاخص های متداول تحمل به خشکی برمبنای عملکرد دانه در شرایط آبیاری نرمال Yp و تنش خشکی Ys محاسبه شدند. اختلاف بسیار معنی داری بین ژنوتیپ ها ازنظر کلیه شاخصها و عملکرد دانه تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی وجود داشت که بیانگر وجود تنوع ژنتیکی در بین ژنوتیپ هاست.