سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهناز عاشوری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
رقیه رضوی –
عالیه امامی –

چکیده:

به منظور شناسایی ومعرفی ارقام ولاین های متحمل به خشکی این مطالعه برروی تعداد ۱۰ رقم ولاین موجود درمنطقه ولاینهای امید بخش تحت شرایط محیطی ( آبیاری معمولی محدودیت آبی شامل تنش آبی بعد ازمرحله گرده افشانی تا رسیدن دردو آزمایش جداگانه بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی درچهار تکرار اجرا شد . ابعاد کرت ها ۳×۱/۲ مترمربع بود تحقیق کلا از ۵ شاخصآماری برای ارزیابی مقاومت به خشکی ژنوتیپ ها شامل شاخصتحمل به تنش ( فرنانذرSTI شاخص باروری عملکرد متوسط MP شاخصحساسیت به تنش . SSl یا شاخص فیشر ومائورر) شاخصتحمل به ( روسیل هیلمن Tol وشاخص متوسط عملکرد هندسی GMP استفاده شد. بررسی نتایج بدست آمده نشان داد که رقم زرین ودابل کراس شاهی متحمل ترین رقم نسبت به خشکی ورقم الموت حساس ترین رقم نسبت به خشکی بود