سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ماریه جوانی – دانشجوی دکترای گیاهان دارویی دانشگاه آنکارا ، ترکیه و دانش آموخته کار
مهدی تاج بخش – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
علیرضا عیوضی – ستادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
محسن رشدی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

چکیده:

جهت بررسی تحمل به تنش سرما در پانزده ژنوتیپ گندم با سه تیپ رشد زمستانه، بینابین و بهاره، آزمایشی متشکل از آزمون ۱۳۸۶ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی به ترتیب – آزمایشگاهی و مزرعه ای در سال زراعی ۸۷ در قالب طرح کاملا تصادفی با ۵ تکرار و بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار و در سه تاریخ کاشت مختلف اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس آزمون آزمایشگاهی نشان داد که در بین مواد گیاهی مورد مطالعه در صفات انباشت پتاسیم، نشت یونی و ماده کمترین میزان پتاسیم را رقم ،C-81- خشک کل اختلاف کاملا معنی داری وجود داشت. بیشترین میزان پتاسیم را ژنوتیپ ۱۴ کمترین نشت یونی را رقم زرین، بیشترین ماده خشک کل را رقم گاسکوژن ،M-81- سایسون، بیشترین نشت یونی را ژنوتیپ ۱۳ کمترین ماده خشک کل را داشتند. طی عملیات آزمایشگاهی ارقام بهاره در مرحله ۶ برگی M-81- و ارقام زرین، کویر و ۱۳ سنبله تشکیل دادند، ولی ارقام بینابین و پائیزه در مرحله اپکس ماندند. نتایج تجزیه واریانس مرکب آزمون مزرعه ای نشان داد که اثر متقابل بین تاریخ کاشت و رقم روی صفات ارتفاع بوته، تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و ماده خشک کل معنی دار بود. داشتن همبستگی منفی معنی دار بین صفت نشت یونی با ماده خشک کل و عملکرد دانه می تواند به عنوان معیار غیر مستقیمی جهت غربال ژنوتیپ های متحمل به تنش سرما به کار برده شود. متحمل ترین ژنوتیپ ها به تنش زرین، کویر، مهدوی و گاسکوژن شناخته شدند. ،M- 79-7،C-82- سرما ارقام الوند، طوس، ۱۲