سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نازنین رزازی – کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
امیرحسین گرجی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
امیرمحمد مهدوی – کارشناسی ارشد اصلاح نباتات

چکیده:

تنش خشکی مهمترین عامل کاهش عملکرد دانه غلات است به منظور ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ های گندم با استفاده از شاخص های تحمل و حساسیت به تنش خشکی آزمایشی درسال زراعی ۹۰۱۳۸۹ درمزرعه ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی بروجرد بصورت بلوکهای کامل تصادفی با ۲۰ژنوتیپ گندم دردو محیط آبیاری کامل و تنش خشکی بصورت جداگانه درسه تکرار اجرا گردید برمبنای عملکرد ژنوتیپ ها دردو شرایط کاشت Yp Ys شاخصهای کمی مقاومت و حساسیت به خشکی ازقبیل شاخص تحمل TOL میانگین بهره وری MP میانگین هندسی بهرهوری GMP میانگین هارمونیک HM شاخص حساسیت به تنش SSI و شاخص تحمل تنش sTI محاسبه شدند اختلاف بسیارمعنی داری بین ژنوتیپ ها از نظر شاخصهای کمی مورد مطالعه و عملکرد ژنوتیپ های دو محیط تنش و غیرتنش وجود داشت که بیانگر وجود تنوع ژنتیکی و امکان انتخاب برا یمقاومت به تنش خشکی می باشد.