سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی عسکر – فرهیخته ی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات و عضو باشگاه پژوهشگران جوان شعبه
محمدرضا داداشی – استادیار اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

به منظور بررسی واکنش ژنوتیپ های گندم نان نسبت به تنش خشکی پس از مرحله ی گل دهی و تعیین ژنوتیپ های متحمل به خشکی این آزمایش با ۱۸ ژنوتیپ گندم نان در قالب طرح اماری بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دو شرایط نرمال و تنش خشکی در ایستگاههای کرج ، اراک مشهد و میاندوآب به مورد اجرا درآمد ارزیابی ژنوتیپ ها ازنظر تحمل به خشکی با استفاده از شاخصهای تحمل به تنش STI، حساسیت به تنش sSI ، تحمل TOL میانگین بهره وری MP و میانگین هندسی GMP و همچنین میانگین رتبه R و انحراف معیار رتبه SDR شاخصهای یاد شده برای کلیه ژنوتیپ ها انجام گردید. نتایج تجزیه واریانس مرکب صفت عملکرد دانه نشان داد کهاثر ژنوتیپ و اثر متقابل سه جانبه سال × مکان × ژنوتیپ در شرایط تنش خشکی و اثر متقابل سال × مکان در هر دو شرایط نرمال و تنش خشکی معنی دار بود.