سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یوسف ارشد – استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر
امین افضلی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
جواد حسن پور – پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تهران (ورامین)
مهدی زهراوی – استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر

چکیده:

به منظور مطالعه میزان تحمل برخی از گندمهای بومی ایران نسبت به تنش خشکی ۱۷ ژنوتیپ گندم بومی ایران به همراه سه رقم شاهد کویر، ماهوتی و روشن در سال زراعی ۸۶-۸۵ در کرج در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط تنش آبی و بدون تنش آبی مورد بررسی قرار گرفتند. مقایسه ژنوتیپها با استفاده از شاخصهای تحمل به خشکی ،SSI ،STI TOL و HARM ،MP ،GMP نشان داد که ژنوتیپ شماره ۲ از لحاظ عملکرد دانه مطلوبتر و متحملتر از بقیه ژنوتیپها نتیجهگیری کلی از بررسی شاخصها نیز موید برتری شاخصهای HARM و MP ،GMP در مقایسه با سه شاخص STI TOL و SSI بود، زیرا سه شاخص مذکور تقریباً قادر به گزینش ژنوتیپهایی شدند که علاوه بر متحمل بودن در شرایط تنش خشکی از میانگین عملکرد مطلوبی نیز برخوردار بوده و دارای همبستگی مثبت و معنیدار بودند