سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی رضا کیوانی بروجنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشکده فنی دانشگاه تهران
مجید صادق آذر – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از تحلیلهای ارائه شده در دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود، تحلیل استاتیکی غیرخطی میباشد که در آن برای محاسبه تغییرمکان ماکزیمم بام از روش ظرایب تغییرمکان استفاده میگردد. در این روش، مقدار تغییرمکان ماکزیمم بام توسط پریود مؤثر سازه، طیف شتاب زلزله و همچنین ظرایب که در این دستورالعمل پیشنهاد شده است محاسبه م یگردد. در این مقاله، کارآیی این روش را برای تخمین مقدار تغییرمکان ماکزیمم بام ساختمانهای با قابهای خمشی فولادی ویژه مورد ارزیابی قرار م یدهیم. برای این مطالعه، چندین ساختمان با قاب مدل شدند. برای تحلیل از روشهای دینامیکی و استاتیکی غیرخطی Perform3d خمشی فولادی در نرم افزار استفاده شد. نتایج نشان می دهد که روش ضرایب تغییرمکان، مقدار بیشتری نسبت به تحلیل دینامیکی غیرخطی برایتغییرمکان ماکزیمم بام تخمین میزند.