سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد فاضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ت
مهدی امینی – دانشیار گروه مهندسی معدن دانشکده فنی، دانشگاه تهران
آرش رزمخواه – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب۳

چکیده:

ارزیابی پایداری شیروان یهایی که بعد از آبگیری در محدوده دریاچه سد قرار خواهند گرفت نکت های است که به نسبت ارزیابی زمین ساختگاه ( پی و تکی هگا ههای) سد کمتر به آن توجه میشود و چه بسا عدم دقت کافی به آن ممکن است عواقبمخاطر هآمیزی به همراه داشته باشد. به عنوان مثال در صورت سنگی بودن جنس شیروان یهای اطراف ساختگاه سد و وجود لای هبندی عمودی در جنس سنگ سازنده ، احتمال وقوع مود گسیختگیواژگونی در آن بالا خواهد رفت، اما در متدهای صریح و عددی ارائه شده توسط محققان اکثرا شیروانی سنگی معادن روباز یا حاشیه تون لها مد نظر بوده واز میان اثرات مختلف آب تنها به اثر نفوذ روانابتوجه شده است. جهت بررسی همه جانبه اثرات حضور آب، یکی از شیروان یهای سنگی مشرف به تونل نیروگاه سد مخزنی مشمپا به عنوان نمونه انتخاب و مود گسیختگی واژگونی خمشی هعنوان یکی از حال تهای محتمل ناپایداری در آن به صورت تحلیلی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. به این منظور بر پایه مدل تعادل حدی آیدان و کاواموتو و با لحاظ کردن جنبههای مختلف اثر فشار آب، روابط تحلیلی جدیدی در ۳ بازه زمانی پس آبگیری ( تحتعنوا نهای آّبگیری آنی، آبگیری کوتا همدت، آبگیری بلن دمدت) و ۳ بازه زمانی پس از فروآب مخزن سد ( فروآب سریع، فروآبکوتا همدت و فروآب بلن دمدت) معرفی شده است. سپس یک برنامه رایانهای به زبان فرترن تهیه و نتایج خروجی آن در مورد این شیروانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله حاکی از پایدار باقی ماندن شیروانی در باز ههای زمانیمختلف پس از آبگیری مخزن سد ووقوع ناپایداری درحالت فروآب سریع هستن . د