سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی منصور خاکی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه علم وصنعت ایران
علیرضا سرکار – دانشجوی دکترا راه وترابری،دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه علم وصنعت ا

چکیده:

مطالعه حاضر به ارزیابی انواع خرابی در سرعتهای مختلف، بر پایه روش مکانیستیک- تجربی (M-Eدر ساختار روسازی آزمایشAASHTOمی پردازد. در این مطالعه ،ابتدا ساختار روسازی مورد نظر،با استفاده از نرم افزارKENLAYERمدل گردید و واکنشهای بحرانی سازه راه محاسبه گردید. جهت تحلیلها خصوصیات رفتاری آسفالت بصورت ویسکوالاستیک وسایر لایه ها به صورت الاستیک فرض گردید وتنشها وکرنشهای بحرانی در بدنه راه در زیر چهار نوع محور منفرد دوچرخ، چهار چرخ،تاندم وتریدم محاسبه گردید. نتایج نشان داد که برای محورهای مختلف در یک محدوده وزنی ،افزایش یا کاهش سرعت و مدت سیکل بارگذاری ،نوع و مقدار خرابی ایجاد شده در سطح راه را تغییر می دهد وخارج از آن محدوده وزنی،تغییرات سرعت یا مدت سیکل بارگذاری تاثیری بر نوع خرابی نداشته وفقط مقدار خرابی مشاهده شده در سطحروسازی را تغییر می دهد.این مطالعات نشان داد که جهت جلوگیری از کاهشPSI و سطح خدمت دهی روسازی ،محدوده سرعت ۸۰ تا۱۲۰کیلومتر بر ساعت محدوده مناسبی می باشد که در آن احتمال وقوع ناهمواریهای روسازی کمتر و وقوع ترک خوردگی بیشتر می باشد.