سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی حبیبی – دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
آزیتا بهبهانی نیا – استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
سهیل سبحان اردکانی – استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

در این تحقیق میزان تجمع فلز سنگین کادمیوم در گونه گیاهی نعناع با استفاده از تیمار لجن دفعی تصفیه خانه شهرک قدس به عنوان کود مورد بررسی قرار گرفت. با هدف بررسی تاثیر لجن دفعی تصفیه خانه فاضلاب بر تجمع فلزهای سنگین در محصولات کشاورزیکشت شده با لجن، و تعیین غلظت فلز سنگین کادمیوم لجن دفعی در تصفیه خانه فاضلاب شهر قدس تهران. در روش اجرای تحقیق از مطالعات کتابخانهای، مطالعات میدانی شامل نمونه برداری از لجن دفعی تصفیه خانه شهرک قدس واندازه گیری پیراسنجه های مدنظر، کشت گلخانهای و نظارت پیوسته بر نمونههای مورد تیمار، آنالیز آزمایشگاهی و پردازش آماری انجام گرفت. نتایج تجزیه گیاه نشان داد که لجن فاضلاب اثر معناداری ( < 0/05 P-Value ) برگیاه نعناع در جذب عنصر کادمیوم داشت. در این رابطه جذب کادمیوم بیش از میزان مجاز بود. نتایج بدست آمده با استناد بر مطالعات گذشته، بررسی و مقایسه شده نیز مطابقت دارد